Algemene Voorwaarden

Versiedatum: 28 augustus 2020

 

Download via deze link de PDF-versie van deze Algemene Voorwaarden.

 

1.      Algemeen

1.1.   Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elke opdracht aan Mark Reijnders Onderzoek & Onderwijs.

1.2.   Mark Reijnders Onderzoek & Onderwijs is geregistreerd in het Handelsregister met KvK-nummer 76722902, vestigingsnummer 000044477813.

 

2.      Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1.   Opdracht: het doen, ontwikkelen en/of leveren van onderzoek, onderwijs en advisering in de ruimste zin van het woord.

2.2.   Opdrachtgever: de partij voor wie de Opdracht wordt verricht.

2.3.   Opdrachtnemer: degene van de hierna te noemen rechtsvorm aan wie de Opdracht is verleend: Mark Reijnders Onderzoek & Onderwijs.

2.4.   Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen.

 

3.      Uitgangspunten

3.1.   Opdrachtnemer stelt zich als betrouwbare partner op en waarborgt zijn integriteit en professionaliteit ten opzichte van de Opdracht en de Opdrachtgever.

3.2.   Opdrachtgever staat in voor een verantwoorde opdrachtverstrekking en komt alle gemaakte afspraken na.

3.3.   Partijen zijn zorgvuldig bij de verstrekking van de benodigde informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de Opdracht.

3.4.   De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.5.   Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet specifiek in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

4.      Offerte

4.1.   Schriftelijk of elektronisch uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

4.2.   De prijzen en tarieven in de offerte zijn inclusief BTW, tenzij anders gespecificeerd.

4.3.   De prijzen en tarieven zijn exclusief heffingen van overheidswege, en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten (denk aan accommodatie-, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten), tenzij dat nadrukkelijk anders is aangegeven.

4.4.   De offerte is niet geldig als deze onverhoopt een verschrijving of vergissing bevat. Opdrachtnemer corrigeert de offerte zo snel als mogelijk nadat de fout is opgemerkt door een van beide Partijen.

 

5.      Totstandkoming opdracht

5.1.   De Opdracht komt tot stand op het moment dat partijen dat schriftelijk (per brief, via e-mail of anderszins) overeenkomen.

5.2.   Als de door Opdrachtgever ondertekende opdracht (nog) niet retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

 

6.      Uitvoering van de opdracht

6.1.   Opdrachtnemer voert de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, toont daarbij een professionele houding en voldoet aan de normen van goed Opdrachtnemerschap.

6.2.   Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer de Opdracht op adequate wijze kan uitvoeren. Opdrachtgever stelt daartoe de benodigde informatie, middelen en faciliteiten ter beschikking voor een goede uitvoering van de opdracht.

6.3.   De uitvoering van de opdracht heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet zonder meer kan worden gegarandeerd, tenzij partijen expliciet afspraken hebben gemaakt over het te behalen resultaat.

6.4.   Het is niet altijd mogelijk om van tevoren exact aan te geven hoe lang de doorlooptijd van het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Partijen maken hier in voorkomende gevallen passende afspraken over.

6.5.   Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtgever of door Opdrachtnemer geschiedt altijd in onderling overleg.

6.6.   Indien de situatie erom vraagt, kunnen Partijen tussentijds en met wederzijdse instemming de tijdsplanning, inhoud of andere aspecten van de Opdracht aanpassen. Opdrachtgever aanvaardt eventuele extra kosten die hieruit kunnen voortvloeien.

 

7.      Honorarium

7.1.   In de overeenkomst is expliciet aangegeven welke kosten (zoals kosten voor administratie, reisuren, reis- en verblijfkosten, huur van locaties en apparatuur) zijn inbegrepen. Deze kosten kunnen, voor zover deze niet zijn inbegrepen, afzonderlijk in rekening worden gebracht op voorwaarde dat hierover afspraken zijn gemaakt.

7.2.   Partijen kunnen een vast honorarium overeenkomen bij het aangaan van de overeenkomst.

7.3.   Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.4.   Eventuele reis-,  verblijfs-,  verzend-,  bureau-, en  administratiekosten  die  de Opdrachtgever of de deelnemers moeten maken in het kader van de uitvoering van de Opdracht, komen ten laste van de Opdrachtgever en de deelnemers zelf.

7.5.   In het geval van onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden na de totstandkoming van de Opdracht mag de Opdrachtnemer het honorarium tussentijds verhogen. Opdrachtnemer maakt dit op onderbouwde wijze kenbaar aan Opdrachtgever.

 

8.      Facturering en betaling

8.1.   Opdrachtnemer zal voor verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten zoals gesteld door de Belastingdienst.

8.2.   Opdrachtgever dient de door Opdrachtnemer verstuurde factuur binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum, te voldoen op de door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening.

8.3.   Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren, en de reeds uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren.

 

9.      Opschorting, tussentijdse beëindiging, of ontbinding van de Opdracht

9.1.   Met inachtneming van een redelijke opzegtermijn en met wederzijdse instemming kunnen Partijen de Opdracht (digitaal) schriftelijk opzeggen. Bij voortijdige beëindiging van de Opdracht is Opdrachtgever de vergoeding verschuldigd voor de werkzaamheden die tot dat moment zijn verricht in het kader van de Opdracht.

9.2.   Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst, is Opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

9.3.   In het geval dat Opdrachtnemer de  overeenkomst tussentijds  opzegt, zal Opdrachtnemer in goed overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Leidt de overdracht van werkzaamheden tot extra kosten, dan brengt Opdrachtnemer deze in rekening bij Opdrachtgever.

 

10.  Intellectueel eigendom

10.1.       Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot (onderzoeks)data, methodieken, producten en diensten die door Opdrachtnemer zijn verzameld, ontworpen, ontwikkeld en/of toegepast in het kader van de Opdracht.

10.2.       Verdere vermenigvuldiging, verspreiding of anderszins openbaarmaking van de door Opdrachtnemer vervaardigde zaken, zoals bedoeld in 10.1, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer.

10.3.       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.4.       Opdrachtgever geeft toestemming voor het gebruik van een korte omschrijving van de Opdracht in communicatie (onder andere de website van Opdrachtnemer) en offertes aan derden. Daarbij zal in geen geval vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever en/of de Opdracht worden verstrekt. Indien dergelijke openbaarmaking niet wenselijk is, maakt Opdrachtgever dit schriftelijk (per brief of e-mail) kenbaar aan Opdrachtnemer.

 

11.  Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding

11.1.       De manier waarop Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt, is vastgelegd in de privacyverklaring. Deze is te raadplegen via www.markreijnders.nl/privacyverklaring/

11.2.       Vertrouwelijke informatie zal als zodanig worden behandeld. Tenzij Opdrachtgever of Opdrachtnemer daarvoor nadrukkelijk schriftelijk toestemming verleent, zal vertrouwelijke informatie niet met derden worden gedeeld.

11.3.       Opdrachtgever mag niet zonder toestemming van Opdrachtnemer mededelingen doen aan derden over de informatie, rapporten of documenten die door Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld in het kader van de Opdracht anders dan ten gevolge van een wettelijke of beroepsplicht.

 

12.  Aansprakelijkheid en schade

12.1.       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, behoudens en voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Opdrachtnemer.

12.2.       Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de wederpartij of derden.

12.3.       Indien er sprake is van (voortijdige) opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever, dient eventuele schade die hieruit in redelijkheid voortvloeit vergoed te worden aan Opdrachtnemer.

12.4.       Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aanspraken aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

13.  Klachten en geschillen

13.1.       In de situatie dat er klachten of geschillen ontstaan in het kader van de Opdracht zullen Partijen er alles aan doen om er onderling uit te komen.

13.2.       Indien Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de klacht of het geschil worden voorgelegd aan een in onderling overleg aan te wijzen onafhankelijke
adviseur/mediator.

13.3.       Indien het alsnog niet lukt om tot overeenstemming te komen, wordt de klacht of het
geschil voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie.

13.4.       Er is sprake van een klacht of geschil als bedoeld in 13.1, indien één van beide partijen dit in een aangetekende brief aan de wederpartij bericht.

 

14.  Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Partijen is het Nederlands recht van toepassing.

 

15.  Vindplaats en wijziging van de algemene voorwaarden

15.1.       Mark Reijnders Onderzoek & Onderwijs behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.

15.2.       De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op www.markreijnders.nl/algemene-voorwaarden/

15.3.     Steeds is de meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing, danwel de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen Partijen. De versiedatum is bovenaan deze Algemene Voorwaarden te vinden.

 

16.  Slotbepaling

Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst nietig is, bijvoorbeeld ten gevolge van toekomstige wijzigingen in de wetgeving of jurisprudentie, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen zo spoedig mogelijk nadat hen van de nietigheid van een van de bepalingen is gebleken, in overleg treden over de vervanging van de betreffende bepaling door een rechtsgeldige bepaling, die zo veel mogelijk overeenkomt met de eerdere nietige bepaling.

 

Arrow-up